1.555.555.555 [email protected]
 

อธิบดีสถ.เข้ม8มาตรการป้องกันเหตุช่วงสงกรานต์

อธิบดีสถ.ส่ง 8 มาตรการกำชับอปท.ป้องอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ตั้งจุดตรวจด่านชุมชน เส้นทางหลัก-ทางรอง จัดกิจกรรมทางศาสนา 1 อำเภอ 1กิจกรรม พร้อมจัดสถานที่เล่นน้ำปลอดแอลกอฮอล์ให้นักท่องเที่ยว นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตนได้ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561

โดย 1.ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ในเขตพื้นที่ให้การสนับสนุนและร่วมดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ 2.ประสานกับสถานีตำรวจและหน่วยทหารในพื้นที่เพื่อบูรณาการตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ด่านชุมชนและการจัดชุดสายตรวจสุ่มตรวจตามเส้นทางต่างๆ 3.ใช้มาตรการควบคุมทางสังคมและชุมชน จัดกิจกรรมทางศาสนา 1 อำเภอ 1กิจกรรม หรือใช้รูปแบบเคาะประตูบ้าน 4.ขอให้อปท. ตรวจสอบลักษณะกายภาพของถนน จุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จุดที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้มีความปลอดภัย 5.การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อม ตรวจสอบสิ่งอันตรายข้างทาง อาทิ ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง สัญญาณไฟจราจร ป้ายโฆษณาที่บังวิสัยทัศน์การขับขี่ เป็นต้น เน้นกลุ่มจิตอาสาร่วมกับคนในชุมชนหมู่บ้านสอดส่องดูแลถนนภายในหมู่บ้านให้ปลอดภัย ขอความร่วมมือผู้รับเหมาก่อสร้าง เร่งดำเนินการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนนให้แล้วเสร็จก่อนช่วงเทศกาล หากไม่แล้วเสร็จให้ติดตั้งป้ายเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนทราบก่อนถึงบริเวณดังกล่าวและขอความร่วมมือหยุดดำเนินการในระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. 6.ขอให้อปท.ทุกแห่งมีมาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว อาทิ พิจารณาจัดพื้นที่ เฉพาะสำหรับเล่นน้ำสงกรานต์ที่มีความปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ขอความร่วมมือร้านค้างดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณข้างทางในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและในสถานที่ที่กฎหมายกำหนด รวมถึงห้ามจำหน่ายให้กับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวแต่งกายให้เหมาะสมไม่ล่อแหลมต่อการถูกคุกคามทางเพศ 7.ขอให้ท้องถิ่นที่มีพื้นที่หรือแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ 8.เตรียมความพร้อมของหน่วยกู้ชีพกู้ภัย เครื่องมือ พาหนะ วัสดุอุปกรณ์ ในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ เช่น กำหนดให้มีทีมกู้ภัยฉุกเฉินระดับท้องถิ่น อำเภอและบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเหมาะสม. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth