1.555.555.555 [email protected]
 

ความรู้เกี่ยวกับการใช้ คอมพิวเตอร์ ที่น่าสนใจ

ความรู้เกี่ยวกับการใช้ คอมพิวเตอร์ ที่น่าสนใจ 1. การใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ถูกสุขลักษณะ
เพื่อเป็นการถนอมรักษาสุขภาพของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ ควรปฏิบัติดังนี้

1. ต าแหน่งของคอมพิวเตอร์ ไม่ควรวางคอมพิวเตอร์ไว้ในที่มีแสงสะท้อนมากเนื่องจากแสง
สะท้อนเข้าตาท าให้เสียสายตาได้
2. ระดับของจอภาพ ควรปรับระดับ จอภาพให้อยู่ในแนวต่ำกว่าระดับสายตาเล็กน้อยจะได้
มองหน้าจอได้อย่างสบายตา
3. การนั่ง ควรนั่งห่างจากตัวเครื่องประมาณ 2 – 2.5 ฟุต นั่งล าตัวให้ตรง ในท่าที่สบายให้
แผ่นหลังพอดีกับพนักพิงเก้าอี้
4. การวางข้อศอก ควรวางข้อศอกให้อยู่ในแนวเดียวกับระดับการพิมพ์
5. การวางเท้า ควรวางเท้าให้พอดีกับพื้นราบ
6. การพักสายตา ในระหว่างที่ใช้เครื่องควรมีการพักสายตาเป็นระยะ

2. การทำความสะอาดระบบคอมพิวเตอร์

1. ไม่ควรทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ในขณะที่เครื่องยังเปิดอยู่ถ้าคุณจะทำความ
สะอาดเครื่อง ควรปิดเครื่องทิ้งไว้ 5 นาที ก่อนลงมือท าความสะอาด
2. อย่าใช้ผ้าเปียก ผ้าชุ่มน้ า เช็ดคอมพิวเตอร์อย่างเด็ดขาด ใช้ผ้าแห้งดีกว่า
3. อย่าใช้สบู่ น้ำยาทำความสะอาดใด ๆ กับคอมพิวเตอร์เพราะจะทำให้ระบบของเครื่อง เกิด
ความเสียหาย
4. ไม่ควรฉีดสเปรย์ใด ๆ ไปที่คอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ
5. ไม่ควรใช้เครื่องดูดฝุ่นกับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ
6. ถ้าคุณจ าเป็นต้องท าความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรดใช้อุปกรณ์ท าความสะอาด ที่
คู่มือแนะน าไว้เท่านั้น
7. ไม่ควรดื่มน้ าชา กาแฟ เครื่องดื่มต่าง ๆ ในขณะที่ใช้คอมพิวเตอร์
8. ไม่ควรกินของคบเคี้ยวหรืออาหารใด ๆ ขณะท างานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
3. สาเหตุที่ทำให้คอมพิวเตอร์เสียหาย

3.1 ฝุ่นผงต่าง ๆ ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้คอมพิวเตอร์เกิดความเสียหาย
เพราะในอากาศมีฝุ่นผงกระจายอยู่ในทุก ๆ ที่ โดยอาจเกิด ได้จากฝุ่นผงที่เข้าไปอุดตันในแผงวงจร
และชิ้นส่วนต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถระบายความร้อนออกสู่ภายนอกได้ หรือ
อาจเข้าไปอยู่ระหว่างแผ่นดิสต์หรือหัวอ่านท าให้แผ่นดิสต์และหัวอ่านเกดความเสียหายได้
วิธีการป้องกัน
– ควรมีการทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งภายในและภายนอกอย่าง
สม่ าเสมอ
– ในการทำความสะอาดวงจรภายในเครื่องควรใช้ลมเป่าหรือแปรงขนอ่อนเพื่อ
เป็นการป้องกันชิ้นส่วนเสียหาย

3.2 ความร้อน โดยส่วนใหญ่ความร้อนที่เป็นสาเหตุที่ท าให้คอมพิวเตอร์เกิดความ
เสียหายเกิดจากความร้อนของอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์เอง
วิธีการป้องกัน
– ที่ตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่แสงแดดส่งถึงเป็นเวลานาน
– เครื่องคอมพิวเตอร์ควรมีระบบระบายความร้อนที่สามารถใช้งานได้ 100%
– การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ควรติดตั้งในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ หรือ
ห้องที่อากาศไม่ร้อนจนเกินไป
3.3 น้ าและสนิม เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ควรที่จะต้องหลีกเลี่ยง
น้ าเพราะความชื้นถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้เกิดสนิม เครื่องคอมพิวเตอร์ก็เช่นเดียวกัน เพราะจะ
ท าให้เกิดสนิมที่ภายนอกของเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่สนิมที่เกิดจาก ภายในเครื่องโดยส่วนใหญ่จะเกิด
จากการรั่วซึมของแบตเตอรี่บนเมนบอร์ด ซึ่งหากเกิดปัญหาเช่นนี้นั้นหมายความว่า ท่านจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการซื้อเมนบอร์ดตัวใหม่อย่างแน่นอน
วิธีการป้องกัน
– ไม่ควรนำของเหลวทุกชนิดมาวางไว้บนโต๊ะคอมพิวเตอร์หรือบริเวณใกล้กับ
เครื่องคอมพิวเตอร์
– ในกรณีของการรั่วซึมของแบตเตอรี่เมนบอร์ด ท่านควรมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่
เมื่อมีอายุการใช้งานประมาณ 2 ปี
4. การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์
1. ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งภายในและ ภายนอก
คอมพิวเตอร์ โดยควรมีการดูแลในเรื่องความสะอาดทั้งภายในและภายนอก ที่ตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์
ตามที่ได้กล่าวข้างต้น นอกจากนี้ก็ควรมีการสังเกตสิ่งผิดปกติของอุปกรณ์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์
สังเกตว่ามีรอยไหม้ มีน้ำสนิมไหลเยิ้มออกมาไหม พัดลมระบายอากาศทำงาน หรือไม่ ถ้าพบสิ่ง
ผิดปกติต่าง ๆ ดังกล่าวหรือสิ่งผิดปกติอื่น ก็ควรที่จะรีบส่งซ่อม เพราะหากปล่อยทิ้งไว้อาจทำให้ต้องซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ นอกจากปฏิบัติตามสิ่งต่างที่ได้กล่าวมาก็ควรดูแลรักษาในชิ้นส่วนต่างๆ
ของคอมพิวเตอร์อีก
ประกอบด้วย
ดิสต์ไดรฟ์ (Disk Drive)
หัวอ่านในช่อง disk drive อาจเสียหายได้ ทั้งนี้อาจ
เกิดจากฝุ่นผงที่เกาะหัวอ่าน หรือฝุ่นที่แผ่นดิสต์ ซึ่งอาจท าให้การบันทึก หรืออ่านข้อมูลแผ่นดิสต์ไม่
สามารถดำเนินการได้ ควรปฏิบัติ ดังนี้
– เลือกใช้แผ่นดิสต์ที่สะอาด ไม่มีคราบฝุ่น หรือรอยขูดขีดใด ๆ
– ใช้น้ ายาล้างหัวอ่านดิสต์เป็นประจำ
– ก่อนที่จะน าแผ่นดิสต์ออกจากช่องอ่านดิสต์ ควรจะให้ไฟสัญญาณที่ Disk
Drive ดับก่อนเพื่อป้องกันหัวอ่านชำรุด

จอภาพ (Moniter)
จอภาพอาจเกิดความเสียหายได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่ความเสียหา ยที่เกดขึ้นกับจอภาพนั้นจะต้องให้ผู้ที่เป็นช่างเป็นผู้แก้ไข แต่ในส่วนของผู้ใช้
คอมพิวเตอร์ควรดูแลรักษา ดังนี้
– ไม่ควรน าของเหลวทุกชนิดไปไว้ในบริเวณที่ใกล้กับ Moniter
– ควรเปิดจอ Moniter ก่อนที่จะ Boot เครื่อง
– ไม่ควรเปิด – ปิด จอ Moniter บ่อยในระยะเวลาใกล้เคียงกัน
– ควรปรับระดับความสว่างของจอภาพให้เหมาะสม ไม่ควรตั้งให้มีความ
สว่างมากเกินไปเพราะจะท าให้อายุการใช้งานของจอภาพสั้นลง
– เมื่อมีการเปิดจอภาพทิ้งไว้นาน ๆ ควรจะมีการเรียกใช้โปรแกรมถนอม
จอภาพ (Screen Sever) มาใช้งานเพื่อยืดอายุการใช้งานของจอภาพ
GOAL!
ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ
เครื่องพิมพ์ (Printer)

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับแสดงผล รายงาน ของข้อมูล
ต่าง ๆ ออกมาทางกระดาษ โดยเรื่องพิมพ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1.3.1 เครื่องแบบอิงค์เจ็ท และเครื่องพิมพ์แบบหัวเข็ม (Inkjet & Dotmatrix
Printer)ข้อควรปฏิบัติดังนี้
– รักษาความสะอาดโดยดูดฝุ่นเศษกระดาษที่ติดอยู่ในเครื่องพิมพ์ทุกเดือน
หรือใช้แปรงขนนุ่มปัดฝุ่นเศษกระดาษออกจากเครื่องพิมพ์อย่าใช้แปรงชนิดแข็งเพราะอาจท าให้
เครื่องเป็นรอยได้
– ถ้าตัวเครื่องพิมพ์มีความสกปรกอาจ ใช้ผ้านุ่มหรือฟองน้ าชุบน้ ายาทำ
ความสะอาดเครื่องใช้ส านักงานเช็ดถูส่วนที่เป็นพลาสติกแต่ต้องระมัดระวังอย่าใช้น้ าเข้าตัวเครื่อง
พิมพ์ได้และควร หลีกเลี่ยงการใช้น้ ามันหล่อลื่นทุกชนิด ในตัวเครื่องเพราะอาจท าให้ระบบกลไก
เสียหายได้- ก่อนพิมพ์ทุกครั้งควรปรับความแรง ของหัวเข็มให้พอเหมาะกับความหนา
ของกระดาษ
– ระหว่างพิมพ์ควรระวังหัวพิมพ์จะติดกระดาษ เช่น การพิมพ์ซองจดหมาย
หรือกระดาษที่มีความหนาหรือบางเกินไป
– อย่าถอดหรือเสียบสาย Cable ในขณะที่เครื่องพิมพ์ หรือเครื่อง
คอมพิวเตอร์กำลังทำงานอยู่

ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk)
เป็นอุปกรณ์ที่มีอายุยืนมากยากจะบำรุงรักษาด้วย
ตัวเองผู้ใช้คอมพิวเตอร์จึงควรระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายซึ่งควรปฏิบัติดังต่อไปนี้
-การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ควรติดตั้งเครื่อง คอมพิวเตอร์โดยให้ด้านหลังของ
ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ห่างจากฝาผนังไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว เพื่อการระบายความร้อน เป็นอย่างปกติไม่ทำ
ให้เครื่องร้อนได้
-ควรเลือกใช้โต๊ะทำงานที่แข็งแรงป้องกันการโยกไปมาเพราะทำให้หัวอ่านของ
ฮาร์ดดิสก์ถูกกระทบกระเทือนได้
ด้านซอฟแวร์
2.1 การดูแล และ บ ารุงรักษาระบบ ขั้นพื้นฐาน อันนี้ทำได้สม่ำเสมอเป็นดีครับ
โปรแกรมก็ไม่อืด ไม่ช้า เป็นการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไปในตัวสิ่งที่ทำก็คือ Disk Cleanup
(เก็บกวาดขยะบนฮาร์ดดิสก์), Check disk ( ตรวจสอบสภาพฮาร์ดดิส ) และ Disk Defragmenter
(จัดเรียงข้อมูลเพื่อเร่งความเร็ว )
2.2การเก็บข้อมูล ข้อมูล เอกสารและไฟล์ต่างๆที่เราจะเก็บไว้ แนะนำ เลยว่าไม่ควร
น าไปเก็บใน Drive C ให้เก็บไปไว้อีก Drive ที่เราได้แบ่งฮาร์ดดิสก์เอาไว้ โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็น
Drive D เป็นที่ส ารองข้อมูลของเราดีที่สุด เพราะโดยปกติ Drive C จะเป็นไดรฟ์ที่ลงโปรแกรมเสมอ
เวลามีปัญหาก็จะท าการลบข้อมูลใน Drive C เพื่อท าการลงโปรแกรมใหม่ ดังนั้นหากเก็บข้อมูลไว้
ใน Drive C ก็อาจทำให้ข้อมูลสูญหายได้ และนอกจากนี้จะท าให้พื้นที่ใน Drive C เต็มเร็วอีกด้วย
โดยเฉพาะ เพลง กับ หนัง ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้พื้นที่มาก
2.3 การลงโปรแกรม ในการลงโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ควรลงโปรแกรม
เท่าที่ใช้เท่านั้น โปรแกรมใดที่ไม่ได้ใช้ก็ไม่ควรลงเพราะเป็นการเปลืองพื้นที่ของ Drive c